Zeeuws genootschap Der Wetenschappen, Kon.

Wij werken voor: Heel Middelburg

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in januari 1769. Het Genootschap stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland. Het tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten, ondermeer congressen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  2. het uitgeven en bevorderen van de uitgave van periodieke en niet-periodieke publicaties met betrekking tot Zeeland;
  3. het in de verzameling bijeenbrengen en conserveren van al hetgeen uit het oogpunt van wetenschap van belang is met betrekking tot Zeeland;
  4. het onderhouden van betrekkingen en ruilverkeer van publicaties met andere wetenschappelijke instellingen, zowel in Nederland als daarbuiten;
  5. het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, met name met betrekking tot Zeeland, en het verlenen van hulp bij dergelijk onderzoek.

Door de eeuwen heen heeft het Genootschap zijn doelstellingen kunnen bereiken door schenkingen zowel in natura als in geld, enerzijds door leden, anderzijds door derden. De provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten alsmede fondsen voor kunst en cultuur dragen regelmatig bij om projecten en aankopen te realiseren.

Toch zijn er regelmatig activiteiten, die het Genootschap uitsluitend kan doen door middel van bijzondere giften. Zoals bijvoorbeeld het restaureren van objecten uit de collectie, het uitgeven van wetenschappelijk werk en het organiseren van tentoonstellingen.
Het is duidelijk dat de bezuinigingen die de overheid zichzelf en anderen heeft opgelegd, ook het Genootschap en de instellingen zoals het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland waarmee het samenwerkt, treffen.

Met het opstellen van een testament kunt u overwegen een deel van uw vermogen na te laten aan een goed doel.
Dat goede doel kan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn. Bij testament kunt u het Genootschap benoemen tot erfgenaam of legataris.
In principe geldt, dat over elke erfenis en legaat een deel moet worden afgedragen aan de belastingdienst, het zogenaamde successierecht.
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is echter een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) oftewel een ‘goed doel’.
Daardoor is het Genootschap geen successierecht verschuldigd, zodat de erfenis of het legaat volledig aan hem kan worden uitgekeerd. Hetgeen u heeft vastgelegd bij testament komt na uw overlijden tot uitvoering.
Het is ook mogelijk om tijdens uw leven het Genootschap door middel van een schenking te steunen. Hiervoor geldt eveneens, dat de volledige schenking kan worden uitgekeerd aan het Genootschap zonder dat hierover schenkingsrecht geheven wordt.
Het feit dat over erfenissen, legaten en schenkingen aan een zogenaamde ANBI-instelling geen successie- of schenkingsrecht wordt geheven kan een verschil uitmaken van 41% tot 68%.

De museale en bibliothecaire collecties van het Genootschap zijn in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Stadhuismuseum Zierikzee en het Zeeuws Maritiem MuZEEum.
Door het Genootschap benoemde conservatoren houden toezicht op het beheer en assisteren bij de wetenschappelijke ontsluiting van de omvangrijke en kostbare verzamelingen.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Zeeuws genootschap Der Wetenschappen, Kon.
Adres: Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Facebook
Twitter