Middelburg wil eerder grip op zorgkosten

De gemeente Middelburg gaat het Actieplan sociaal domein, dat vorig jaar november werd gepresenteerd, versneld uitvoeren. Het Actieplan sociaal domein is erop gericht om de almaar stijgende zorgkosten terug te dringen.

De versnelling is nodig omdat de gemeente afstevent op een miljoenentekort vanwege de oplopende kosten in het sociaal domein. Dat is ook te lezen in de Kadernota, die vandaag is verschenen. Met het actieplan probeert Middelburg de zorg betaalbaar te houden, om passende zorg te kunnen blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

In eerste instantie houdt de versnelling in dat Middelburg een aantal maatregelen naar voren haalt. Zo wil de gemeente de tarieven voor de eigen bijdrage, het opstaptarief voor het Wmo-vervoer en het maximaal aantal kilometers gelijktrekken met omliggende gemeenten. Verder gaat Middelburg eerder beoordelen of zorg nog steeds passend is en strikter bekijken of de zorg wel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ook gaat de gemeente alleen nog gecontracteerde zorg vergoeden en kunnen in de toekomst alleen inwoners zelf bij de gemeente melden dat ze ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet wensen.

Deze maatregelen worden zo snel mogelijk verder uitgewerkt. Uiterlijk eind september moet duidelijk zijn wat de maatregelen concreet inhouden, voor wie ze gelden en vanaf wanneer ze ingaan.

Middelburg zet niet alleen in op het actieplan. De gemeente is ook in gesprek over de bekostiging vanuit de Rijksoverheid. Daarin trekt Middelburg op met de overige Zeeuwse gemeenten. Zij laten momenteel gezamenlijk een onderzoek uitvoeren naar de Rijksbijdrage aan het sociaal domein en de verdeelsleutel van het gemeentefonds. De voorlopige conclusie van een vooronderzoek is dat de bekostiging vanuit de Rijksoverheid ontoereikend is.

Momenteel vindt er een verdiepingsonderzoek plaats.

Gerelateerde partners