Gemeente Middelburg wil weer grip op zorgkosten

De financiële situatie van de gemeente Middelburg is zeer zorgelijk: Middelburg loopt het risico onder financieel toezicht van de Provincie Zeeland gesteld te worden. De tekorten in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren flink opgelopen; tot zo’n 12 miljoen, op een begroting van 61 miljoen in 2019 (De totale begroting van de gemeente Middelburg is 160 miljoen) Tekorten hierop heeft de gemeente Middelburg al vaker gehad, maar dat kon opvangen worden met andere middelen. Met zo’n grote overschrijding lukt dat niet meer en worden er rode cijfers geschreven. Door deze ontstane situatie moet er actie worden ondernomen. Acties die pijn gaan doen bij veel Middelburgers.

Waar zit het probleem en waar zit de oplossing?

De tekorten zijn ontstaan in het sociaal domein, daarom zoekt de gemeente Middelburg de oplossing ook primair daar. Met het Actieplan Sociaal Domein wil de gemeente jaarlijks miljoenen besparen, tot ruim 6 miljoen euro in 2023. Het uitvoeren van het actieplan moet ook leiden tot meer grip en inzicht, om te voorkomen dat in de toekomst weer meer tekorten ontstaan. Door de toegang naar het sociaal domein binnen de eigen gemeente te organiseren, zijn de lijnen vanaf 2020 korter. Dit helpt om meer grip te krijgen.

Hoe pakt de gemeente dit aan?

Er wordt gekeken waar de tekorten zijn ontstaan, en waar de gemeente invloed op heeft. Dat is met name de geïndiceerde zorg (professionele medische zorg en ondersteuning, waarvoor een indicatiebesluit is vereist). Door onder andere vaker te evalueren, en steeds opnieuw te bekijken welke zorg het beste past, moet ervoor gaan zorgen dat het geld alleen uitgegeven wordt aan zorg die noodzakelijk is. Want dat is en blijft ons uitgangspunt: wie zorg nodig heeft en die niet op een andere manier kan krijgen, moet passende zorg kunnen krijgen. Ook wilde gemeente Middelburg bekijken of er meer zaken collectief geregeld kunnen worden, in plaats van individueel. Versterking van het voorliggend veld (o.a. preventie, eigen netwerk van de inwoner, vrij toegankelijke voorzieningen), zodat er meer aan preventie gedaan kan worden en inwoners niet doorstromen naar duurdere vormen van zorg. Ook op het gebied van jeugd zijn er ideeën om ervoor te zorgen dat er wel hulp is voor wie dat nodig heeft, maar niet direct de allerduurste hulp wordt geboden.

Gemeente wil controle houden?

De gemeente wil daarnaast zorgen dat er meer controle komt, door meer in te zetten op informatievoorziening en analyse van financiële gegevens, Daarnaast een nog zakelijker opdrachtgeverschap tonen naar zorgverleners, met prestatieafspraken en een grotere rol voor inkoop- en contractmanagement.

Staat Middelburg hierin alleen?

Sinds de decentralisatie in 2015 van de zorg, waarbij de gemeenten taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg kregen (vanuit de landelijke overheid) inclusief een bezuinigingsopgave, worstelen veel gemeenten met het beheersbaar houden van de kosten. Vanuit Middelburg zelf en gezamenlijk vanuit Walcheren en Zeeland kaarten wij deze problemen aan bij het Rijk en vragen om maatregelen. Ook overlegt de gemeente Midelburg met andere gemeenten om van elkaar te leren op dit vlak.

Komen inwoners in de kou te staan?

Nee! De gemeente Middelburg wil er vooral voor zorgen dat elke euro die wordt uitgegeven in de zorg, terechtkomt daar waar het het hardste nodig is: bij mensen die het echt nodig hebben en geen andere manier hebben om het op te lossen. Wel beseffen we dat deze bezuinigingsmaatregelen een groep inwoners voelbaar financieel raakt.

Mogelijke maatregel op de korte termijn

De eigen bijdrage Wmo Inwoners van de gemeente Middelburg met een inkomen tot 130% van het minimum die hulp of voorzieningen uit de WMO ontvangen, hoefden tot nu toe geen eigen bijdrage te betalen. Het college wil dit veranderen. De gemeente Middelburg wil de eigen bijdrage in principe aan alle inwoners doorberekenen. Dit tarief is landelijk vastgesteld op € 19 per maand. Tot nu toe hebben we de laagste inkomens kunnen ontzien, maar dat gaat niet meer. Alle maatregelen zijn immers nodig om de tekorten terug te dringen. Van Rijkswege was een groep al uitgesloten van deze eigen bijdrage: meerpersoonshuishoudens onder de 65 jaar. Dat blijft zo. Deze huishoudens hoeven de eigen bijdrage sowieso niet te betalen.

De gemeenteraad beslist in de vergadering van 13 november of ze dit beleid rond de eigen bijdrage gaat invoeren.

Bron: persbericht gemeente Middelburg