College wil azielzoekerscentrum tot half 2025 openhouden

Het COA wil de overeenkomst over het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg met vijf jaar verlengen, tot en met juni 2025. Het college van burgemeester en wethouders is van plan positief te besluiten. In de commissie Algemeen Bestuur van 1 oktober en de raadsvergadering van 10 oktober is het woord aan de gemeenteraad. Die geeft dan haar zienswijze op dit besluit.

Om de afweging voor de verlenging goed te kunnen maken, heeft de gemeente evaluatieoverleg gehad met onder andere omwonenden en aanwonenden, COA, vrijwilligers, (oud)bewoners van het azc, Politie, Wijktafel ’t Zand, Stromenwijk en Rittenburg en de Vereniging Ondernemers Middelburg. Naast positieve reacties zijn er verbeterpunten genoemd. De belangrijkste verbeterpunten:

  • De samenstelling van de groep asielzoekers zou moeten veranderen. De groep asielzoekers uit veilige landen zorgt voor overlast in de buurt en in de binnenstad.
  • Aanscherping van de veiligheidsmaatregelen.
  • Meer integratie en participatie van asielzoekers in Middelburg. De ervaringen met asielzoekers die meedoen met sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn positief.
  • Verbetering van de communicatie met de aan- en omwonenden door COA, gemeente en politie is nodig. Zoals open dagen, communicatie met de buurt na incidenten, overleg met wijkagent en de manager van het azc.
  • Duidelijkheid over de verlengingsverzoek en de invulling van het gebouw na 2025.

Maatregelen

Begin dit jaar nam het aantal incidenten flink toe, met name met asielzoekers uit veilige landen. De uitkomsten uit de evaluatie en deze toename waren reden voor het College om het COA om maatregelen te vragen op het gebied van bewaking en beveiliging en te vragen het aantal asielzoekers uit veilige landen tot nul terug te brengen. Op dit laatste verzoek kan het COA geen harde toezeggingen doen. Mensen die in Nederland asiel aanvragen hebben het recht de asielprocedure te doorlopen. Het COA heeft de wettelijke taak mensen die asiel aanvragen op te vangen. Wel heeft het COA, samen met de gemeente, politie en andere partners maatregelen genomen, en neemt nu het aantal incidenten af tot een aanvaardbaar minimum.

Verlenging met voorwaarden

Wethouder Chris Dekker: ‘We willen de bestuursovereenkomst verlengen, en deze maatregelen als extra voorwaarden opnemen om ervoor te zorgen dat overlast in de toekomst wordt voorkomen. Met de maatregelen is al gestart en worden voorgezet. In het uiterste geval kan de gemeente de overeenkomst met het COA opzeggen als het zich niet aan de afspraken houdt. Insteek is dat het azc blijft tot 25 juni 2025. Wij vinden dat een azc past bij Middelburg; wij zijn een stad met vrijheid hoog in het vaandel en een stad met een lange traditie in het opvangen van mensen die onveilig zijn. Maar we willen ook borgen dat het prettig en veilig wonen en werken blijft rond het azc. De maatregelen die we samen hebben genomen, werpen hun vruchten af. Dat geeft vertrouwen voor de komende vijf jaar. Daarnaast blijven we monitoren of de maatregelen werken en de overlast beperkt blijft.’

Het College wil de volgende maatregelen van het COA opnemen in de nieuwe overeenkomst:

Communicatie

Het COA blijft nauw overleg voeren met de omwonenden in het omwonendenoverleg. Tijdens de Nationale Burendag – dit jaar op 28 september – houdt het azc een open dag. Daarnaast hebben COA en gemeente minimaal vier keer per jaar overleg en regelmatig bestuurlijk overleg.

Integratie

Continueren van het project ‘Aan de slag’ en extra begeleiding voor de bewoners van het azc. Hierdoor is er meer interactie tussen de bewoners van het azc en Middelburg. Het azc Middelburg levert daarnaast regelmatig vrijwilligers voor evenementen en verenigingen in de buurt.

Veiligheid

Voortzetten van de aanpak om het aantal incidenten te verminderen.  Deze aanpak bestaat onder andere uit:

  • intensief contact tussen de beveiligingsorganisatie, wijkagent, gemeente en COA
  • intake door de wijkagent met nieuwe bewoners met een incidentenverleden
  • gerichte tassen- en kamercontroles
  • doorplaatsing naar speciale azc’s voor overlastgevende asielszoekers (een zogenaamde EBTL – extra begeleiding- en toezichtlocatie)
  • aansluiting bij het landelijke actieplan tegen overlastgevers via ketenmariniers.

Het College wil dat het COA naderonderzoek doet naar de mogelijkheid een camerasysteem met gezichtsherkenning aan te schaffen.
Verkeersveiligheid blijft een vast onderwerp op de agenda van het omwonendenoverleg. Eerder is gesproken over de wenselijkheid van een parkeerverbod rond het azc. De conclusie was dat de geparkeerde auto’s er ook voor zorgen dat het minder uitnodigt om hard te rijden.

Komst bewoners AZC Goes

Op dit moment verblijven er minder asielzoekers in het azc dan normaal. Het centrum is in afwachting van de komst van bewoners uit Goes. Het azc in Goes sluit in november de deuren en de gezinnen met kinderen die in Middelburg naar school gaan, op het TEC (Taal Expertise Centrum) en de ISK (Internationale Schakelklas), komen binnenkort naar Middelburg. Het gaat om 70 mensen.

Na 2025

Zoals afgesproken bij de komst van het azc, is er na 2025 geen azc meer op de locatie aan de Laurens Stommesweg. De gemeente wil de komende jaren met omwonenden in gesprek om te bekijken wat een goede invulling is van deze locatie voor de toekomst. Het COA wil daarnaast toewerken naar één wat grotere “kernlocatie-AZC” in Zeeland, in plaats van meerdere kleinere centra. Zij willen hierover in gesprek met de grote gemeenten in Zeeland, waaronder Middelburg. Wij willen hierover als gemeente pas in gesprek nadat het traject voor de verlenging van het huidige azc is afgerond, omdat we dat echt als twee aparte afwegingen zien. We wachten de vraagspecificatie van het COA af, zodat we daarna kunnen bepalen hoe wij hier als gemeente tegenover staan. Voor ons staat in ieder geval wel vast dat de locatie Laurens Stommesweg niet in beeld is voor een kernlocatie-azc.

Zienswijze

De gemeenteraad geeft haar zienswijze op het voorgenomen besluit in de commissievergadering op 1 oktober en de raadsvergadering op 10 oktober. Bewoners die de raadsleden hun mening willen meegeven, kunnen inspreken tijdens de commissievergadering op 1 oktober. Aanmelden kan tot 24 uur van te voren, via griffie@middelburg.nl. Ook is het mogelijk schriftelijk en anoniem een zienswijze in te dienen via het genoemde mailadres. Het stuk is dan alleen in te zien door raadsleden. Wie wil dat de zienswijze openbaar is op raadsinformatiesysteem, en dus in te zien voor alle bezoekers van de site, kunnen dit in hun mail aangeven. Als de raad zich op 10 oktober heeft uitgesproken, beslist het College definitief of de verlenging doorgaat.

Bron: Persbericht gemeente Middelburg